Enginyeria

Enginyeria d'activitats

Certificat per a activitats innòcues

Memòria/Projecte i certificat per a activitats en règim de comunicació prèvia

Règim de comunicació ambiental: Documentació tècnica per a activitats classificades en l’Annex III. Memòria/Projecte i certificat

Règim d’autorització i llicència ambiental. Projecte (memòria i plànols) i altra documentació tècnica per a activitats classificades en els Annexos I i II

Documentació per a sol·licitud de compatibilitat urbanística

Documentació tècnica justificativa per a Modificacions Substancials i No Substancials d’activitats autoritzades

Enginyeria d'instal·lacions

Documentació tècnica per a permís d'obres

Diagnosi inicial en seguretat industrial. Visita de comprovació, relació exhaustiva de les instal·lacions. Anàlisi de l'estat de compliment en relació a la normativa de seguretat industrial aplicable. Emissió d'informe.

Estudi específic sobre la configuració de l'establiment (sectors d'incendi, càrregues de foc, etc.) i la seva repercussió en les mesures de prevenció d'incendis a implantar segons RSCIEI: Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos Industriales

Projectes/documentació tècnica per a la instal·lació/legalització d'aparells a pressió

Projectes d'emmagatzematge de productes químics segons normativa APQ aplicable

Projectes d’instal·lació/legalització de dipòsits de carburants

Projectes d’instal·lacions elèctriques en Baixa Tensió

Projectes d’instal·lacions tèrmiques en edificis

Memòries tècniques simplificades d’adequació d’instal·lacions al RITSIC Registre d’Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya, segons el DECRET 192/2023

I també

Certificació de l'eficiència energètica dels edificis, d'acord amb la Llei 2/2011 i el Real Decreto 390/2021

Elaboració de les fitxes tècniques d'elements de productes per a la construcció